Career with Williamindustries

ตำแหน่งงานว่าง


#ประกาศรับสมัครงาน #สวัสดิการดี #โบนัสเยี่ยม
*** บจก.วิลเลียม อินดัสทรี ***
1. วิศวกรไฟฟ้า 3 อัตรา
2. ช่างกลึง 3 อัตรา
3. ช่างถอด-ประกอบมอเตอร์ (M/C) 10 อัตรา
4. ช่างพันมอเตอร์ (R/W) 10 อัตรา
5. พนักงานประสานงานขาย (C/S) 4 อัตรา
6. พนักงานขับรถขนส่ง 4 ล้อ , 10 ล้อ 3 อัตรา
7. ช่างทดสอบมอเตอร์-ช่างไฟฟ้า (Tester) 3 อัตรา
8. นักศึกษาฝึกงาน 5 อัตรา
(ปวช.,ปวส. สาขาการไฟฟ้า ,เครื่องกล คอมพิวเตอร์ การตลาด เป็นต้น)

#สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 034-440655

หลักฐานการสมัครงาน

ประวัติส่วนตัว (Resume)
รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
สำเนาใบ Transcript
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่นี่